Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή - ΒΙΤΑΔ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Με μια ματιά

Η πράξη με τίτλο «Προηγμένες ερευνητικές δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και στην Αγροδιατροφή» ΒΙΤΑΔ στοχεύει στην έρευνα αιχμής στον τομέα της Υγείας, της Βιοϊατρικής έρευνας, της Αγροδιατροφής και της Βιοτεχνολογίας.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

View the poster

Υλοποιείται σε τρεις περιφέρειες της χώρας και συμμετέχουν τα παρακάτω ινστιτούτα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας:

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
ΕΕ - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφεριακής ανάπτυξης
ΕΣΠΑ ανάπτυξη εργασία αλληλεγγύη
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΔείτε το poster του έργου